Nanjing Zhongqing Machine Making Co.,Ltd

Nanjing Nanqing Zhongqing Machine Making Co.,Ltd

Address: No.8, Xiyan Road, Binjiang Development Zone, Jiangning District, Nanjing
E-mail:njzq001@126.com
Telephone:(86)025-84497725
Fax:(86)025-84591061
Website:http://www.njzqgs.com


Mobile Station

 

Provide you with solutions and prepare you for your choices